Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van ABS-stuurapparaten

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op elk aanbod van de ABS-stuurapparaten zijn deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze expliciet schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt duidelijk afgestemd.
1.4 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
1.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Het aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van ABS- stuurapparaten zijn vrijblijvend. Bovendien behoudt ABS- stuurapparaten zich ook het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van een bestelling door ABS- stuurapparaten. ABS-stuurapparaten is bevoegd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Op het moment dat een bestelling niet wordt geaccepteerd, informeert ABS-apaaraten daarover binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestelling. Partijen moeten dit expliciet overeenkomen.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
3.2 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant danwel middels betaling per bank.
3.3 Wanneer betaling na aanmaning door ABS-stuurapparaten wordt gedaan is de consument een bedrag van 3% van de hoofdsom aan administratiekosten verschuldigd. Op het moment dat ABS-stuurapparaten haar vordering ter incasso uitbesteedt, worden ook de incassokosten in de rekening van de consument gebracht.
3.4 Wanneer de koper met enige betaling in gebreke is, is ABS-stuurapparaten bevoegd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten te onderbreken of uit te stellen, dan wel te ontbinden.
3.5 De prijzen gelden, tenzij anderszins is bepaald, af fabriek c.q. magazijn van verkoper.
3.6 Wanneer betaling niet contant wordt voldaan, moet de betaling in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties stellen de betalingsverplichting niet uit.
3.7 In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever op staande voet invorderbaar.

Artikel 4 Levering

4.1 Koper is verplicht de zaken af te nemen of het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld tenzij ABS-stuurapparaten hierbij geen redelijk belang heeft.
4.2 Het risico van het verkochte product of dienst gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending.
4.3 Indien zaken worden bezorgd is verkoper bevoegd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Dit houdt in dat alle transportkosten voor de koper zijn.
4.4 Levertijden worden in overleg en bij benadering door ABS-stuurapparaten vastgesteld. Dit is nooit een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.
4.5 In geval van niet tijdige levering is ABS-stuurapparaten niet aansprakelijk voor door de koper opgelopen schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper ABS-stuurapparaten schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper ABS-stuurapparaten een termijn moet gunnen van tenminste tien (10) werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
4.6 Indien er sprake is van niet tijdige levering worden geen extra kosten van vervangend vervoer door ABS-stuurapparaten vergoed.
4.7 24-uurs levering is alleen mogelijk als het product op voorraad ligt en wanneer het voor een bepaald tijdstip besteld wordt.

Artikel 5 Retoursonderdelen

5.1 Alle producten worden door ABS-stuurapparaten standaard op ruilbasis geleverd, tenzij anders overeengekomen.
5.2 In het geval van ruilproducten wordt er op de factuur wordt per verkocht product een bedrag aangerekend, als statiegeld voor het te vervangen product. Dit statiegeld wordt pas teruggestort op de rekening van de koper als het ruilproduct compleet, zonder grove beschadigingen door bijvoorbeeld slijpen, of boren, zagen en andere grote krachtinwerkingen,samen met de originele factuur, binnen een (1) maand ontvangen wordt.
5.3 Indien het retoursproduct na 1 maand niet volgens de eisen genoemd in artikel 5.2, door ABS-stuurapparaten ontvangen is, is ABS-stuurapparaten niet langer verplicht het statiegeld aan de klant terug te betalen.

Artikel 6 Garantie

6.1 ABS-stuurapparaten hanteert een periode van 2 jaar als garantie op de reparatie tenzij anders voor verkoop overeengekomen. De originele aankoopfactuur geldt als garantiebewijs. De en- montagekosten vallen niet onder de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar, de garantie is dus voor alleen die persoon of bedrijf die vermeld is op de factuur (garantie bewijs). In alle gevallen moet de factuur worden overlegd aan ABS-stuurapparaten
6.2 De koper is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de koper ABS-stuurapparaten daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen.
6.3 Mits aangetoond wordt dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft ABS-stuurapparaten de keuze de desbetreffende producten, onder voorwaarde dat ze geretourneerd worden te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te compenseren.
6.4 De koper heeft recht om het product binnen 7 werkdagen na aflevering zonder opgave van redenen te retourneren aan ABS-stuurapparaten,waarbij de verzendkosten voor de rekening van de klant komen. Alleen onbeschadigde producten worden geaccepteerd, waarbij tevens geldt dat een vergoeding van de administratiekosten van 25% van het originele aankoopbedrag ook voor rekening van de klant komt.

Artikel 7 Gebruik van het product

7.1 De geleverde producten dienen door de koper overeenkomstig de aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en door ABS-stuurapparaten voorgeschreven gebruiksvoorschriften en montage-instructies te worden gebruikt. De- en montage van het product mag slechts plaatsvinden door professionele, gekwalificeerde personen.
7.2 Indien de koper het geleverde product niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en de klant ABS-stuurapparaten aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van het geleverde product en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel, worden geen garantievoorwaarden in acht genomen en is ABS-stuurapparaten niet aansprakelijk.
7.3 Behoudens het bepaalde in artikel 8 en lid 2 van dit artikel is ABS-stuurapparaten nooit aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. De koper moet, voor zover de wet dit toelaat, ABS-stuurapparaten te beschermen tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, als deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

Artikel 8 Eigendomsbehoud

8.1 Totdat alle navolgende verplichtingen uit gesloten overeenkomsten nagekomen zijn door de klant, kan ABS-stuurapparaten zich op de eigendomsvoorbehoud beroepen en de zaken terugnemen.
8.2 De opdrachtgever is niet gemachtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te belenen noch op welke wijze dan ook te bezwaren.
8.3 De opdrachtgever is verplicht ABS-stuurapparaten zo snel als redelijkerwijs op de hoogte te stellen wanneer derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden.
8.4 Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening aan derden worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel dienen.
8.5 Indien opdrachtnemer zijn in artikel 8 aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,zal de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen aan ABS-stuurapparaten waar de goederen zich bevinden en is ABS-stuurapparaten onder eigendomsvoorbehoud gemachtigd afgeleverde goederen terug te nemen

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.
9.2 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
9.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien ABS-stuurapparaten geheel of gedeeltelijk er niet in slaagt om de verplichtingen jegens de koper na te komen, kan dit tekortschieten niet aan ABS-stuurapparaten worden toegerekend indien ABS-stuurapparaten de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten het gezag ervan is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:
– tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
– oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
– sabotage, boycot, staking of bezetting;
– machineschade;
– diefstal uit de magazijnen;
– bedrijfsstoornissen;
– maatregelen van de overheid;
– slecht weer;
– blikseminslag;
– brand.
10.2 ABS-stuurapparaten is kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voor de koper, voortvloeiende uit in lid 1 van dit artikel genoemde situatie, voor zover dit door de wet is toegelaten. Daarbij is ABS-stuurapparaten bevoegd om naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen te onderbreken resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11 Diversen

11.1 ABS-stuurapparaten kan nimmer 100% de juiste diagnose van het probleem bij reparatie van een product motiveren. Niet alle omstandigheden kunnen worden gesimuleerd waardoor niet alle externe invloeden kunnen worden onderzocht. In de tijd dat er door ABS-stuurapparaten opgezocht wordt naar problemen is er opgemerkt dat niet alle problemen zich herhalen.
11.2 Er worden test- en administratiekosten in de hoogte van €35 in de rekening gebracht wanneer er na een uitgebreide diagnose geen fout of mankement wordt geconstateerd in het product dat ter reparatie is aangeboden. Ook hier is een volledige motivatie onmogelijk. (zie 11.1)
11.3 ABS-stuurapparaten gaat zorgvuldig met de persoons- en bedrijfsgegevens om. ABS-stuurapparaten verstrekt zonder wettige redenen geen gegevens aan derden en gebruikt de gegevens niet buiten het doel van haar verwerking.
11.4 Annulering door de koper is alleen mogelijk wanneer ABS-stuurapparaten dit goedkeurt. Indien de koper een ongebruikt onderdeel wil retourneren is dat slechts binnen 7 dagen na ontvangst van het product mogelijk. Het onderdeel moet in de originele toestand verkeren en er wordt uitsluitend 75% van het aanschafbedrag gecompenseerd. De kosten die de klant in rekening krijgt, zijn bedoeld om de goederen opnieuw te testen zodat ABS-stuurapparaten de kwaliteit van haar onderdelen kan waarborgen. Daarnaast vallen er administratiekosten eronder.

Artikel 12

12.1 In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing, tenzij ABS-stuurapparaten expliciet kiest voor het recht waar de klant is gevestigd; voor zover niet in tegenspraak en strijd met het Europees recht. De rechter in de vestigingsplaats van ABS-stuurapparaten is gerechtigd, het staat ABS-stuurapparaten vrij het geschil aan te brengen bij de rechter die volgens de regels van het toepasselijke procesrecht bevoegd is.

Indien de koper een klacht heeft, kan dezeschriftelijk indiend worden bij onderstaand adres:
ABS-stuurapparaten
Vechtstraat 27
1946 BB Beverwijk
Het indienen van een klacht bevrijdt de koper in geen geval van zijn betalingsverplichting.

Grote Besparing

Contact

ADRES:

Vechtstraat 27, 1946 BB Beverwijk

TELEFOONNUMMER :

+31 (0) 687 120 809 ( Whatsapp )

E-mail:

absstuurapparaten@gmail.com

info@absstuurapparaten.nl

Vind uw reparatie

Vul het Reparatieformulier in en print het uit

Verpak het defecte apparaat samen met het Reparatieformulier

Snelle Reparatie

Betaling: Bancair vooraf, aflevering na bijschrijving; Rembours

Spoed verzending

Bedrijfsgegevens

  • ABS-Stuurapparaten
  • KvK 68375670
  • Btw NL262708681B01
  • IBAN NL33 KNAB 0256 0348 85
  • Contact form…

ABS Stuurapparaten