Algemenen Voorwaarden

4,9/5 uit Google Reviews

Standaard 2 jaar garantie

Eenvoudig aanvraagproces

Duurzame oplossing

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van onze Website www.absstuurapparaten.nl.
De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als een klant. Lees deze daarom goed door.

Artikel 1. Definities

1.1. ABS-Stuurapparaten: gevestigd te Beverwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 85124109
1.2. Website: de website van ABS-Stuurapparaten, te raadplegen via www.absstuurapparaten.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met ABS-Stuurapparaten .
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst/ aanbieding tussen ABS-Stuurapparaten en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, verkopen producten, geleverde diensten, service- en reparatiewerkzaamheden, onderdelen en overige materialen van ABS-Stuurapparaten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze expliciet schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn deze voor ABS-Stuurapparaten slechts bindend, indien en voor zover deze door ABS-Stuurapparaten. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Alle aanbiedingen van ABS-Stuurapparaten zijn vrijblijvend. Bovendien behoudt ABS-Stuurapparaten zich ook het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van een bestelling door ABS-Stuurapparaten. ABS-Stuurapparaten is bevoegd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Op het moment dat een bestelling niet wordt geaccepteerd, informeert ABS-Stuurapparaten daarover binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestelling. Partijen moeten dit expliciet overeenkomen.

Artikel 4. Prijzen en informatie

4.1 Alle op de Website en in andere van ABS-Stuurapparaten afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Alle op de Website en in andere van ABS-Stuurapparaten afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusieve eventuele verzendkosten.
4.3 De verzendkosten bevatten tevens een bijdrage voor de verzending, maar dienen ook voor het verzendklaar maken en de administratieve afhandeling van uw bestelling. De bijdrage dekt nooit de volledige kosten die wij maken voor het afhandelen van uw bestelling.
4.3.1 De verzendkosten voor het versturen van reguliere pakketjes binnen Nederland zijn € 15,00 – € 20,00.
4.3.2 De verzendkosten voor het versturen van pakketjes naar België en Duitsland € 20,00.
4.3.3 De verzendkosten voor het versturen van reguliere pakketjes binnen Europa zijn € 20,00 – € 35,00.
4.4 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant of middels betaling per bank.
4.5 Wanneer betaling na drie (3) keer aanmaning door ABS-Stuurapparaten wordt gedaan is de consument een bedrag van 3% van de hoofdsom aan administratiekosten verschuldigd. Op het moment dat ABS-Stuurapparaten haar vordering ter incasso uitbesteedt, worden ook de incassokosten in de rekening van de consument gebracht.
4.6 Wanneer de koper met enige betaling in gebreke is, is ABS-Stuurapparaten bevoegd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten te onderbreken of uit te stellen, dan wel te ontbinden.
4.7 Wanneer betaling niet contant wordt voldaan, moet de betaling in ieder geval binnen 4 dagen na factuurdatum plaatsvinden, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties stellen de betalingsverplichting niet uit.

Artikel 5. Levering

5.1 Koper is verplicht de zaken af te nemen of het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld tenzij ABS-Stuurapparaten hierbij geen redelijk belang heeft.
5.2 Indien zaken worden bezorgd is verkoper bevoegd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Dit houdt in dat alle transportkosten voor de koper zijn.
5.3 Levertijden worden in overleg en bij benadering door ABS-Stuurapparaten vastgesteld. Dit is nooit een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.
5.4 In geval van niet tijdige levering/reparatie is ABS-Stuurapparaten niet aansprakelijk voor door de koper opgelopen schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper ABS-Stuurapparaten schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper ABS-stuurapparaten een termijn moet gunnen van tenminste vijf (5) werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
5.5 Indien er sprake is van niet tijdige levering/reparatie worden geen extra kosten van vervangend vervoer door ABS-Stuurapparaten vergoed.
5.6 24-uurs levering/reparatie is alleen mogelijk als het product op voorraad ligt en wanneer het voor een bepaald tijdstip besteld wordt.

Artikel 6. Ruilonderdelen

6.1 Om de uitvoering van de bestelling te versnellen, sommige producten worden door ABS-Stuurapparaten op ruilbasis geleverd, door instemming en aanvaarding van de partijen.
6.2 In het geval van ruilproducten wordt er op de factuur wordt per verkocht product een bedrag aangerekend, als statiegeld voor het te vervangen product. Dit statiegeld wordt pas teruggestort op de rekening van de klant als het ruilproduct compleet, zonder grove beschadigingen door bijvoorbeeld slijpen, of boren, zagen en andere grote krachtinwerkingen, samen met de originele factuur, binnen een (1) maand ontvangen wordt.
6.3 Indien het retoursproduct na 1 maand niet volgens de eisen genoemd in artikel 6.2, door ABS-Stuurapparaten ontvangen is, is ABS-Stuurapparaten niet langer verplicht het statiegeld aan de klant terug te betalen.

Artikel 7. Garantie

7.1 ABS-Stuurapparaten hanteert een periode van 2 of 5 jaar als garantie op de reparatie tenzij anders voor verkoop overeengekomen, en variabele garantie op gebruikte onderdelen, altijd vermeld op de factuur. De originele aankoopfactuur geldt als garantiebewijs. Deze garantie is niet overdraagbaar, de garantie is dus voor alleen die persoon of bedrijf die vermeld is op de factuur (garantie bewijs). In alle gevallen moet de factuur worden overlegd aan ABS-Stuurapparaten.
7.2 De koper is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de koper ABS-Stuurapparaten daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen.
7.3 Mits aangetoond wordt dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft ABS-Stuurapparaten de keuze de desbetreffende producten, onder voorwaarde dat ze geretourneerd worden te vervangen door een andere producten dan wel de factuurwaarde daarvan te compenseren.
7.4 De koper heeft recht om het product binnen 3 werkdagen na aflevering zonder opgave van redenen te retourneren aan ABS-Stuurapparaten,waarbij de verzendkosten voor de rekening van de klant komen. Alleen onbeschadigde producten worden geaccepteerd.

Artikel 8. Gebruik van het product

8.1 De geleverde producten dienen door de koper overeenkomstig de aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en door ABS-Stuurapparaten voorgeschreven gebruiksvoorschriften en montage-instructies te worden gebruikt. De- en montage van het product mag slechts plaatsvinden door professionele, gekwalificeerde personen.
8.2 Indien de klant het geleverde product niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en de klant ABS-Stuurapparaten aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van het geleverde product en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel, worden geen garantievoorwaarden in acht genomen en is ABS-Stuurapparaten niet aansprakelijk.
8.3 Behoudens het bepaalde in artikel 8 en lid 2 van dit artikel is ABS-Stuurapparaten nooit aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. De klant moet, voor zover de wet dit toelaat, ABS-Stuurapparaten te beschermen tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, als deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 ABS-Stuurapparaten is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ABS-Stuurapparaten.
9.2 De totale aansprakelijkheid van ABS-Stuurapparaten zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door ABS-Stuurapparaten aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het factuurbedrag.
9.3 ABS-Stuurapparaten is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien ABS-Stuurapparaten geheel of gedeeltelijk er niet in slaagt om de verplichtingen jegens de klant na te komen, kan dit tekortschieten niet aan ABS-Stuurapparaten worden toegerekend indien ABS-Stuurapparaten de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten het gezag ervan is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:
– tekortschieten/ vertragingen door toeleveranciers/transporteurs;
– oorlog, oproer etc;
– staking of bezetting;
– apparatuur schade;
– diefstal uit de magazijnen;
– bedrijfsstoornissen;
– maatregelen van de overheid;
– weer, onder andere: overstroming, onweer, tornado ;
– blikseminslag;
– brand.
10.2 ABS-Stuurapparaten is kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voor de klant, voortvloeiende uit in lid 1 van dit artikel genoemde situatie, voor zover dit door de wet is toegelaten. Daarbij is ABS-Stuurapparaten bevoegd om naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen te onderbreken resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11. Diversen

11.1 ABS-Stuurapparaten kan nimmer 100% de juiste diagnose van het probleem bij reparatie van een product motiveren. Niet alle omstandigheden kunnen worden gesimuleerd waardoor niet alle externe invloeden kunnen worden onderzocht. In de tijd dat er door ABS-Stuurapparaten opgezocht wordt naar problemen is er opgemerkt dat niet alle problemen zich herhalen.
11.2 Er worden test- en administratiekosten in de hoogte van €30 in de rekening gebracht wanneer er na een uitgebreide diagnose geen fout of mankement wordt geconstateerd in het product dat ter reparatie is aangeboden. Ook hier is een volledige motivatie onmogelijk. (zie 11.1)
11.3 ABS-Stuurapparaten gaat zorgvuldig met de persoons- en bedrijfsgegevens om. ABS-Stuurapparaten verstrekt zonder wettige redenen geen gegevens aan derden en gebruikt de gegevens niet buiten het doel van haar verwerking (zie privacy verklaring).
11.4 Annulering door de klant is alleen mogelijk wanneer ABS-Stuurapparaten dit goedkeurt. Indien de klant een ongebruikt onderdeel wil retourneren is dat slechts binnen 7 dagen na ontvangst van het product mogelijk. Het onderdeel moet in de originele toestand verkeren en er wordt uitsluitend 75% van het aanschafbedrag gecompenseerd. De kosten die de klant in rekening krijgt, zijn bedoeld om de goederen opnieuw te testen zodat ABS- Stuurapparaten de kwaliteit van haar onderdelen kan waarborgen. Daarnaast vallen er administratiekosten eronder.

Artikel 12. Klachten

12.1 In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing.

Indien de koper een klacht heeft, kan deze schriftelijk indient worden bij onderstaand adres:

ABS-Stuurapparaten
Timmerwerf 57A

1969NJ Heemskerk

Het indienen van een klacht bevrijdt de koper in geen geval van zijn betalingsverplichting.

Wat onze klanten zeggen...

Lees de meest recente reviews van klanten die u voorgingen.

Reparatieformulier

Wilt u een defect product ter reparatie aanbieden?

  • Verpak het apparaat en stuur het per post naar ABS-Stuurapparaten
  • Stuur het ingevulde REPARATIEFORMULIER mee
Reparatieformulier